Кредитно-економічний факультет

Кредитно-економічний факультет

Кредитно-економічний факультет заснований у серпні 2003 року. Створенню факультету передувало запровадження спеціальності «Банківська справа» та значне зростання кількості студентів, котрі пов’язали своє майбутнє з банківським бізнесом. До складу факультету входять кафедри банківської справи, менеджменту банківської діяльності, банківських інвестицій та філософії. Кафедри факультету сформовано з високоосвічених фахівців, які мають вагомий практичний, науковий та педагогічний досвід роботи.

Кредитно-економічний факультет КНЕУ

Усього на факультеті працює 84 особи професорсько-викладацького складу, із яких 9 докторів і 42 кандидатів наук. За підручниками, навчальними посібниками та науковими працями викладачів факультету навчаються студенти вищих навчальних закладів і факультетів кредитно-економічного профілю в Україні, викладачів факультету запрошують для консультування керівних органів законодавчої та виконавчої влади, Національного банку України, бізнесових структур, залучають до складу вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, державних комісій тощо.

Детальніше про факультет »

Кредитно-економічний факультет здійснює підготовку бакалаврів спеціальності «Фінанси та кредит» спеціалізація банківська справа (Кредит) та магістрів за спеціальністю «Банківська справа» фахового спрямування «Економіка і підприємництво» за денною, вечірньою та заочною формами навчання, а також науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру. Підготовка фахівців факультетом здійснюється у два етапи: спочатку студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», далі випускникам надається можливість продовжити навчання за магістерськими програмами: «Банківський менеджмент», «Регулювання банківської діяльності», «Фінансова аналітика та інжиніринг у банку», «Фінансування інвестиційних проектів». Навчальні плани підготовки студентів охоплюють цикл фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, що дають змогу підготувати всебічно ерудованого фахівця. Для цього на факультеті запроваджують європейські стандарти вищої освіти, нові принципи навчального процесу та наповнюють новим змістом традиційні аудиторні заняття для підготовки творчо та нестандартно мислячих фахівців для практичної роботи у сфері кредитування, які функціонально мають бути здатними для продукування конкурентоздатної національної економіки.

На базі факультету функціонують «Навчально-тренувальний банк» та дилінговий центр «Брокбізнес банку», де студенти на практиці використовують здобуті теоретичні знання по фахових предметах.

Цьому сприяє солідний бібліотечний фонд університету, сформований з іноземних і власних наукових та фахових видань, навчально-методичних матеріалів, періодики тощо, та комп’ютеризація навчального процесу, що дають змогу посилити якість самостійної та індивідуальної роботи студентів. Із запровадженням на факультеті нових форм організації опанування знань, навчальних тренінгових програм, спрямованих на активізацію освітнього простору усередненого інтелекту та поглиблення навчання найбільш здібних студентів, формування нового типу відносин між викладачем і студентом через збільшення обсягів індивідуальних завдань і самостійної роботи студентів щодо опрацювання навчального матеріалу значно змінюється роль викладача, який перетворюється на рівноправного зі студентами учасника навчального процесу. Наголос у навчальному процесі робиться не лише на опануванні студентами фахових знань і сучасних комп’ютерних технологій, але й поглибленому вивченні іноземних мов за спеціальною програмою, насамперед англійської та німецької, для чого діють навчально-методичні кабінети, два добре обладнані комп’ютерні класи, що через загальноуніверситетську комп’ютерну мережу підключені до мережі Internet. За підсумками навчання випускники факультету отримують і ґрунтовну педагогічну підготовку із правом викладання економічних дисциплін.

Для факультету створена спеціалізована аудиторія із сучасним мультимедійним обладнанням, призначена для проведення тренінгів, круглих столів, наукових конференцій студентів та викладачів. Пріоритет щодо поліпшення матеріально-технічної бази факультету дозволяє постійно оновлювати комп’ютерне обладнання, у тому числі — завдяки співробітництву факультету з Національним банком та провідними банками країни.

Велика роль у формуванні майбутніх фахівців належить практичній підготовці, базами для проведення практики яких є установи Національного банку та банківські установи другого рівня банківської системи, для чого факультетом укладено угоди про співробітництво із відповідними банками, що дає змогу організувати проходження практики студентами магістерських програм. Практика провадиться впродовж навчального року і поділена на два етапи: спочатку студенти на робочих місцях у банківських установах працюють над виконанням завдань виробничої практики і формують звіт про практику, а перед завершенням магістерської програми вони на тих самих базах практики закінчують підготовку дипломної роботи. Студентам у період практики у банках та інших організаціях доручають найвідповідальніші ділянки роботи і часто зараховують у штат банку ще до завершення практики. Підсумком практичної й теоретичної підготовки студентів постають захист звітів про практику та дипломних робіт, що виконуються на актуальні для економіки теми, у яких, як правило, студенти-дипломники пропонують моделі й формують пропозиції щодо вдосконалення діяльності банків або конкретних організацій, що засвідчує набуття ними глибокої теоретичної та практичної підготовки, здатності до самостійного виявлення економічних проблем та успішного їх розв’язання. Такий підхід до організації навчання дає змогу випускати сформованих фахівців, здатних працювати не лише у банківських установах, а й в інших підприємницьких структурах та державних органах.

Значна увага на факультеті приділяється науковій роботі: щорічно провадяться студентські наукові олімпіади, переможці яких отримують можливість опублікувати свої праці в університетському науковому збірнику. Кращі студенти факультету успішно беруть участь у національних та міжнародних конкурсах, олімпіадах, наукових конференціях. Найздібнішим студентам надається можливість навчання за кордоном, кращим випускникам — продовжити наукову роботу в аспірантурі, яка є основним джерелом поповнення педагогічних кадрів для кафедр факультету.

Українські банки мають досить велику потребу у випускниках факультету, тому охоче беруть їх на роботу, до речі, чимало українських банків очолюють саме випускники нашого факультету, працюють вони і за кордоном.

КНЕУ став піонером серед вітчизняних навчальних закладів щодо входження до Болонського процесу, що дає змогу довести навчально-методичний процес університету до європейських стандартів і видавати випускникам диплом, який визнаватиметься в країнах Європейської Співдружності. Ясна річ, це ще більше підвищить конкурентоспроможність випускників факультету на ринку праці. Велику роботу за цим напрямом здійснюють викладачі та співробітники факультету банківської справи.

Допомогти студентам і колишнім випускникам факультету в пошуках роботи покликаний існуючий у КНЕУ центр працевлаштування, досить пильну увагу цьому питанню приділяє і спілка випускників університету.

Хоча студентів факультету готують насамперед для діяльності у сфері банківського бізнесу, ґрунтовна теоретична та практична підготовка дає їм змогу не тільки працювати в різних секторах народного господарства, а й посісти гідне місце у суспільстві. Свідчення цього — наші колишні випускники, серед яких народні депутати України, голови парламентських комітетів, керівники виконавчих органів державного управління, банків, інших кредитних установ. Переважна більшість їх підтримує тісні зв’язки з університетом включно із деканатом і кафедрами факультету та активно залучена у профорієнтаційній роботі, допомагає у вирішенні важливих поточних питань.

Розклад занять

Розклад занять на 2015-2016 навчальний рік
Увага!  Розклад може змінюватись, звертайте увагу на семестр та дати публікації розкладу та звіряйте з розкладом опублікованим на факультеті.

Знайшли помилку у розкладі?

надішліть нам листа за адресою web@kneu.edu.ua, вказавши факультет, та в якому саме розкладі було знайдено невідповідність

Денна

НачиткаОсновний розкладРозклад сесії
   
1 курс1 курс  1 курс
2 курс2 курс2 курс
3 курс3 курс3 курс
4 курс4 курс4 курс
5 курс5 курс5 курс
   

Заочна

По тижням

 

1 курс ⇓

2 курс ⇓

3 курс ⇓

4 курс ⇓

5 курс ⇓

6 курс ⇓Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу
у разі виявлення неточностей в розкладі надішліть нам листа на адресу web@kneu.edu.ua, вказавши фаультет