Кредитно-економічний факультет

Кафедра філософії

Кафедра філософії Київського національного економічного університету створена у 1974 році. Першим завідувачем кафедри було обрано доктора філософських наук, професора В.М.Свінцицького, який обіймав цю посаду до 2010 року.  З 2010 р. до вересня 2018 р. кафедру очолював доктор філософських наук, професор Ю.М.Вільчинський. У різний час на кафедрі працювали відомі в Україні та за її межами вченi: доктор фiлософських наук, професор М.Б.Вiльницький, професор Є.С.Жарiков, доктор філософських наук, професор В.Л.Оссовський, професор Б.В.Пясковський, професор О.I.Клепiков, доктор фiлософських наук, професор М.М.Гошовський, доктор філософських наук, професор О.М.Семашко, доктор філософських наук, професор В.М. Свінцицький, професор В.Х.Арутюнов, кандидати філософських наук, доценти М.С.Iндюков, М.В.Бочарова, В.Т.Оратовський, Станілевич Н.Я., Демченко М.М.та iн. У вересні 2018 року кафедру очолила кандидат філософських наук, доцент Л.В. Северин-Мрачковська.

 

Детальніше про кафедру »

Основні напрямки діяльності кафедри: навчальна робота зі студентами, магістрами і аспірантами (проведення лекцій, семінарських занять, заліків, іспитів), навчально-методична робота (підготовка та видання навчальних та навчально-методичних посібників, робочих програм, текстів лекцій із нормативних та вибіркових курсів — філософії, логіки, культурології, релігієзнавства, методології наукового дослідження, етики, цінностей європейської цивілізації, філософії глобальних проблем сучасності.), підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за спеціальністю «Соціальна філософія», науково-дослідна робота (розробка державних та госпрозрахункових науково-дослідних програм, підготовка докторських і кандидатських дисертацій, наукових публікацій із проблем соціальної філософії, методології соціально-економічних досліджень, глобальних проблем сучасності). Усі наукові дослідження на кафедрі зосереджені навколо теми «Концепція сталого розвитку: цивілізаційний контекст».

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Етика

 Мета науки: ознайомлення студентів з предметним полем етики, понятійним апаратом та головними концептуальними інтерпретаціями; висвітлення сутності моралі як ціннісного ядра культури, особливостей моральнісного самовизначення особистості

Культурологія

Мета науки: ознайомлення студентів з історією становлення предмету культурології та її понятійним апаратом, головними концептуальними інтерпретаціями культури, історичними типами культур та їх особливостями, різноманітними моделями світу і людини у різних типах культури

Логіка

Мета науки (дисципліни): надання знань про основні категорії та закони логіки, ознайомлення студентів з історичним розвитком логічних знань та сучасними логічними теоріями, вдосконалення навичок аналізу міркувань, ведення дискусії, розвиток вміння знаходити і усувати логічні помилки в міркуваннях

Завдання науки (дисципліни): сформувати у студентів комплекс компетенцій, які пов’язані з критичним мисленням, аналізом структури міркувань, вмінням логічно правильно, аргументовано, ясно й чітко висловлювати думки, рефлексувати над ефективністю свого мислення

Релігієзнавство

Наука «Релігієзнавство»

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: надання базових уявлень в галузі наукового релігієзнавства, що сприятимеформуванню системи знань про релігійні системи, закономірності їх виникнення, функціонування і розвитку, досягти знання і розуміння студентами основних теорій походження релігії, ранніх форм релігійних вірувань, особливостей формування і розвитку національних та світових релігій, їх впливу на економіку, суспільне і політичне життя народів та імперій

Українська та зарубіжна культура

Мета дисципліни: надання студентам знань про культуру як складний феномен у сукупності його ціннісно-смислових, нормативно-регулятивних і знаково-комунікативних характеристик, про основні закономірності історичного розвитку української культури, її місця і значення у світовому культурно-історичному процесі, загальноприйняті наукові концепції її вивчення, основні методологічні принципи її дослідження

Філософія

Наука «ФІЛОСОФІЯ»
Освітній ступінь:
бакалавр

Мета науки: надання студентам системи знань із філософії як історично першої форми світоглядного знання, підґрунтя духовної культури індивіда, людства загалом; дослідження філософських проблем із урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студента

Етика міжнародного бізнесу (К-ра Філософії)

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з предметним полем етикита етикибізнесу, понятійним апаратом та головними  концептуальними інтерпретаціями; забезпечення оволодіння студентами основами фундаментальних та прикладних знань у сфері етики загалом та професійної етики зокрема

Етика та естетика

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з предметом етики та естетики: моральністюу єдності її універсальних, нормативних та прикладних вимірів; особливостями емоційно-чуттєвого пізнання світу людського буття та мистецтвом як художнім втіленням цього пізнання. Формування цілісного гуманістичного світосприйняття як фундаментальної основи світоглядної підготовки особистості

Етичні аспекти фінансово-економічної діяльності

Мета дисципліни: забезпечення оволодіння студентами основами фундаментальних та прикладних знань у сфері етики загалом та професійної етики фінансово-економічно діяльності зокрема.

Завдання дисципліни: здобуття знань щодо соціокультурних засад формування предмету етики бізнесу, закономірностей функціонування етики бізнесу, основних етичних концепцій та теорій, які використовуються для обґрунтування управлінських рішень та вирішення етичних дилем в сфері бізнесу; підвищення якості моральної свідомості професіоналів у фінансовій сфері, засвоєння ними головних ціннісних орієнтацій та моральних стандартів бізнесу, оволодіння відповідним етичним інструментарієм для аналізу та прийняття рішень в конкретних ситуаціях ділового життя; опанування етико-моральнісними основами професійної діяльності, культури спілкування та етикету

Етика бізнесу
Дисципліни магістерського рівня
Методологія наукового дослідження
Філософія розвитку інформаційних технологій

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: вироблення у студента-магістранта необхідного кругозору та навичок проблемно-орієнтованого мислення у сфері аналізу перспектив розвитку інформаційниї технологій та розуміння його колізій, включаючи питання еволюції людства та цивілізації, соціально-політичного, етико-правового та широкосвітоглядного характеру

Міжпредметний тренінг Етика та професійні стандарти у міжнародному бізнесі
Розклад занять викладачів

У зв'язку зі змінами у розкладі, за уточненнями просимо звертатися на кафедру.

Контактна інформація

Адреса: м. Київ, Проспект перемоги 54/1 каб. 533

Тел.: +380443716148

e-mail: kphil@kneu.edu.ua