Кредитно-економічний факультет

Кафедра філософії

Кафедра філософії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» створена 1974 року. Першим завідувачем кафедри було обрано доктора філософських наук, професора В.М.Свінцицького. В період з 2010 р. до вересня 2018 р. кафедрою завідував доктор філософських наук, професор Ю.М.Вільчинський. З вересня 2018 року кафедру очолює кандидат філософських наук, доцент Л.В.Северин-Мрачковська.

У різний час на кафедрі працювали відомі в Україні та за її межами вченi: доктор фiлософських наук, професор М.Б.Вiльницький, професор Є.С.Жарiков, доктор філософських наук, професор В.Л.Оссовський, професор Б.В.Пясковський, професор О.I.Клепiков, доктор фiлософських наук, професор М.М.Гошовський, доктор філософських наук, професор О.М.Семашко, професор В.Х.Арутюнов, кандидати філософських наук, доценти М.С.Iндюков, М.В.Бочарова, В.Т.Оратовський, Станілевич Н.Я., Демченко М.М.та iн. більше

Положення кафедри філософії

Перелік праць іноз.мовами

1. Bilonozhko Y. Instrumentalism of matrimonial law of modern Ukraine and its sources / Юридична наука, 2013, №4 – К., вид-во НАУ, 2013. – С. 35-43.

2. Bilonozhko Y. Niespujnoc i róznorodnoc filozoficznych poglondów na rodzine w XXI weku / Philosophia, № 2. – Lus-Policy Szczecin, 2013. – С. 39-47.

3. Biłonożko Jewgenij. Problem państwego zarżdzania w elektroeneretyce na Ukrainie // Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracyjno. Red. naukowa Tadeusz Okrasa. Warszawa. – С. 65-75, 2015.

4. Bondar S.V. Cyberspace: a new space for solvin gold philosophical issues. [Електронний ресурс]//Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального: зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.; 28 березня 2019 р., м. Київ. – К.: КНЕУ, 2019. – 68 с. р.р. 9-11.

5. Дєдяєва І.П. Декілька тез щодо проблемного поля сучасної соціальної філософії (російською мовою) / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 62. – К., вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012