Кредитно-економічний факультет

Вийшов новий електронний номер газети «Економіст»

Фінанси і кредит, спеціалізація "Кредит"

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Спеціальність – «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Кредит»)

Термін підготовки бакалаврана денній формі навчання становить 4 роки, на заочній формі навчання – 4 роки, 2 міс.

В процесі навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра студенти вивчають наступні дисципліни циклу професійної підготовки:

 

Нормативні

Вибіркові

 • Гроші та кредит
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Інвестування
 • Безпека фінансово-кредитних установ
 • Операції банків та небанківських кредитних установ
 • Фінансовий облік у банках
 • Інвестиційний аналіз
 • Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ
 • Інвестиційне кредитування
 • Маркетинг в кредитних установах
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Фінанси підприємств
 • Бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С:Бухгалтерія
 • Фахова іноземна мова
 • Інформаційні системи і технології в банківській сфері
 • Основи фундаментального аналізу економічних процесів
 • Експертна оцінка майна
 • Фінансова біржова діяльність
 • Іпотечний ринок
 • Бюджетування інвестиційних проектів
 • Торгівля цінними паперами

 

Додатково студенти можуть:

 • вивчати іноземну мову за підвищеним рівнем складності;
 • вивчати бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С:Бухгалтерія;
 • отримати сертифікат за сертифікаційною програмою «Оцінка нерухомості»;
 • студенти, що опанували дисципліни Фінансовий ринок та Торгівля цінними паперами, одержують право на складання екзамену в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримання кваліфікаційного посвідчення «Фахівець з питань депозитарної діяльності» або «Фахівець з питань торгівлі цінними паперами».
 • отримати знання з методики викладання економіки.

 

 Крім цього, для студентів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти впроваджено міждисциплінарні тренінги. Так, для студентів четвертого курсу розроблений комплексний тренінг з економіки та управління, який триває протягом семестру. Він є завершальним етапом формування компетенцій бакалаврів і передбачає закріплення пройденого за весь період навчання матеріалу.

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

Спеціальність – «Банківська справа»

Термін підготовки магістрана денній формі навчання становить 1 рік, 6 місяців на заочній формі навчання – 1 рік, 8 міс.

Дисципліни, що вивчаються на магістерських програмах:

Перший семестр(Нормативні дисципліни спеціальності): Кредитний менеджмент; Фінансовий менеджмент у банку; Маркетинг у банку; Проектне фінансування; Менеджмент персоналу.

Другий семестр(Дисципліни магістерської програми(відповідно до обраної спеціалізації).

Магістерські програми кафедр кредитно-економічного факультету:

«Банківський менеджмент» 8508/2-1. Магістерська програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців для виконання фахових завдань та забезпечення управлінського процесу у сфері банківської діяльності;

«Фінансування інвестиційних проектів» 8508/2-2. Основними цілями програми є  дати глибоку та всебічну професійну підготовку для банківських і фінансових менеджерів здатних ефективно організувати процес фінансування для успішної реалізації інвестиційних та інноваційних проектів; опираючись на зарубіжний досвід, дати можливість засвоїти теоретичні основи та сучасну практику фінансування та кредитування інвестиційних проектів різними суб’єктами господарювання

«Управління банківською діяльністю» 8508/2-3. Мета програми: підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері управління банківською діяльністю на макро- і мікрорівні, регулювання банківської діяльності, здійснення фінансового моніторингу та аудиту в банках, фахівців, здатних ефективно управляти фінансово-банківськими установами, підвищувати надійність та ефективність їх діяльності через посилення функцій контролю та зниження банківських ризиків.

«Фінансова аналітика  у банку» 8508/2-4. Мета магістерської програми: підготувати фінансових аналітиків, здатних на високому професійному рівні здійснювати аналітичні дослідження в фінансово-банківській галузі, розробляти та впроваджувати на ринку нові фінансові інструменти та банківські продукти, надавати аналітичне обґрунтування управлінських рішень.

«Економічна безпека фінансових установ» 8508/2-5. Мета магістерської програми: підготовка спеціалістів з економічної безпеки, здатних професійно організовувати і забезпечувати безпеку діяльності установ банків, страхових компаній, кредитних спілок, інвестиційних компаній, ломбардів та інших фінансових організацій, організовувати діяльність суб’єктів, що надають послуги безпеки фінансовим установам та іншим суб’єктам з питань захисту їх економічної діяльності.
 

В свою чергу, студенти магістерського рівня вищої освіти беруть участь  у тренінгах відповідно обраної магістерської програми.

 

Майбутнє працевлаштування. Університет особливу увага приділяє досвіду роботи за обраною спеціальністю. Співпраця з провідними кредитно-фінансовими установами України дозволяє студентам пройти різні види професійної практики. Отримавши дипломи державного зразка за цим напрямом підготовки, випускники зможуть претендувати на різні посади. Випускники кредитно-економічного факультету можуть працювати не лише у банках, але і у фінансово-інвестиційних підрозділах різних підприємств, відділах інвестиційного проектування, фінансових установах, страхових компаніях, кредитних організаціях, біржах, консалтингових компаніях.

 

Остання редакція: 11.02.15